Regulamin

I. Ogólne

1. Sklep internetowy DECOMAX działający pod adresem http://decomax.com

2. Regulamin jest integralną częścią umowy. Kupujący akceptuje treść Regulaminu i jest nim związany z chwilą złożenia zamówienia. Jest to również chwila zawarcia umowy.

3. Złożenie zamówienia oznacza również wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną"

4. Regulamin jest dostępny na stronie http://decomax.com/webpage/regulamin.html

5. Dane osobowe Kupujących podawane do dyspozycji Sklepu są przetwarzane przez Sklep w celu realizacji zamówień, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

II. Składanie zamówień i ich realizacja


1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferty Sklep zamieszcza na stronie http://decomax.com. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oraz uzupełniania oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2. W razie niedostępności danego towaru Sklep przekazuje tą informację klientowi, który podejmuje pisemną decyzję o: częściowej zmianie zamówienia, wyborze innego towaru, całkowitego anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia zwalnia strony z zawartej umowy.

3. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego zostanie ono potwierdzone przez Sklep.

4. Termin dostawy każdorazowo będzie podawany przy potwierdzeniu zamówienia. Sklep dołoży starań aby dostawa nastąpiła bezzwłocznie. Do czasu dostawy wlicza się tylko dni robocze.

5. Strony mogą umówić się na przesłanie towaru za pobraniem. Wówczas termin dostawy biegnie od potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W tym przypadku też Sklep zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu uzyskania ceny w pełnej wysokości.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźniania przesyłki spowodowane przez przez przewoźnika. Po wydaniu towaru Sklep nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody związane z towarem powstałe u osób trzecich.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Po wyczerpaniu zapasów Sklep staje się wolny.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

9. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości klub części do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem e-mailem pod adresem sklep@decomax.pl

10. Uprawienie przewidziane w ust. 11 nie dotyczy świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

III. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towaru mogą być wyrażone również w Euro.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

IV. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sklep ponosi odpowiedzialność za: wady tkwiące w samej rzeczy, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.

3. Klient składa reklamację w formie elektronicznej na adres email: sklep@decomax.pl.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru lub indywidualnych cech zamówienia), Sklep może zwrócić Kupującemu równowartość ceny towaru, zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary lub obniżyć cenę - do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przeciwnym razie koszty te obciążają Kupującego.

6. Zwłoka lub odmowa odbioru towaru rodzi po stronie Sklepu prawo zatrzymania towaru na okres 14 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu Sklep może postępować z towarem dowolnie nie będąc zobowiązanym wobec Kupującego. Zwłoka lub odmowa odbioru towaru skutkują możliwością domagania się od Kupującego kary umownej w wysokości 50% wartości zamówienia.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które mają jedynie charakter poglądowy.

8. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu w sposób określony w punkcie IV.4 Regulaminu o wadzie, uszkodzeniu lub niezgodności w ciągu miesiąca od ich ustalenia.

9.Datą sprzedaży jest data widniejąca na fakturze VAT.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2000r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Warunkiem skuteczności rezygnacji jest to, aby towar nie był używany, kopiowany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosił śladów użycia. Zwracane towary muszą być kompletne.

3. Uprawnienie zawarte w ust. 2 nie dotyczy świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz pismem zawierającym: tytuł „zwrot”, numer zamówienia, miejsce zamieszkania Kupującego datę, czytelny podpis Kupującego.

5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VI. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sklepem określonym w punkcie I.1 Regulaminu.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim.

4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: http://decomax.com/webpage/regulamin.html